بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftاز خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

ابر برنآید پیِ  منعِ  زکات وز زنا افتد  وبا اندر جهات
هر چه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز بی‌باکی و گستاخی‌ست هم
هر که بی‌باکی کند در راهِ دوست ره‌زنِ مردان شد و نامرد اوست
از ادب پُر نور گشته‌ست این فلک وز ادب معصوم و پاک آمد مَلَک
بُد ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیلی ز جرات، رَدِّ  باب